Gezond sporten

Het Gezond Sporten decreet (GES-decreet) heeft tot doel een beroep te doen op eenieders verantwoordelijkheid op het gebied van gezond en ethisch sporten en op die manier bij te dragen aan een kwalitatieve sportbeoefening. De sport én de sporter staan daarbij centraal.

Gezond en ethisch sporten maken daarom idealiter geïntegreerd deel uit van alle initiatieven tot sportbeoefening, de organisatie van de sport en het sportbeleid. 

Het spreekt voor zich dat de Vlaamse Hockey Liga meewerkt aan het beleid van de Vlaamse minister van Sport en Sport Vlaanderen rond gezond en ethisch sporten, en aan de initiatieven en maatregelen ter uitvoering van dat beleid.

Het belang en de bescherming van het kind en de jongere staan hierbij voorop. Elke sportfederatie heeft de maatschappelijke opdracht om bij te dragen tot de ontwikkeling van een sportklimaat waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, de draagkracht, de behoeften en de mogelijkheden van de minderjarige sporter. Als voorbeeld stelt het decreet dat dit onder meer kan gebeuren door de organisatie en de werking van participatiestructuren voor minderjarigen te bevorderen.

Om aan deze uitganspunten te voldoen, werden concrete verplichtingen opgenomen in het decreet.

Om het gezond sporten te bevorderen, moet de Vlaamse Hockey Liga een beleid uitwerken dat minstens: 

  • Een analyse van de hockey specifieke risico’s bevat die zich kunnen voordoen bij de beoefening van de hockeysport, alsook de maatregelen en initiatieven die zijn genomen ter voorkoming en bestrijding ervan;
  • Een keuze bevat over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek;
  • Een keuze bevat over het al dan niet toepassen van leeftijdsgrenzen;
  • Voorziet in een continue doorstroming van (toegankelijke en relevante) informatie erover naar haar leden;
  • Beschikbaar is in een vorm waarin, in voorkomend geval, schriftelijk of digitaal gerapporteerd kan worden aan Sport Vlaanderen.
  • Informatie in geanonimiseerde en statistische vorm bijhoudt van hockey specifieke risico’s en lichamelijke schade met een weergave van de evolutie daarvan in de tijd;
  • Voorziet in een duurzame betrokkenheid van minstens één arts in de totstandkoming en uitwerking van haar gezond sporten-beleid.