Algemene Vergadering VHL/LFH/KBHB 02/06/2020

UPDATE 2/06

De Algemene Vergaderingen van de Vlaamse Hockey Liga, de Ligue Francophone de Hockey en de Koninklijke Belgische Hockey Bond vinden op 2 juni plaats, vanaf 18u30.  Zoals altijd zijn deze vergaderingen open voor het publiek. Aangezien dit jaar, door de Coronacrisis, de vergaderingen via ‘video conference’ worden gehouden, vindt u hieronder de hyperlinks naar de verschillende AV.

18u30 – Link naar de AV van de VHL 

18u30 – Link naar de AV van de LFH

20u00 – Link naar de AV van de KBHB 

UPDATE 19/05
Gelieve in bijlage een licht gewijzigde agenda terug te vinden voor de Algemene Vergadering van de KBHB, die op dinsdag 2 juni om 20u zal plaatsvinden,.

De orde van de dag werd lichtjes gewijzigd naar aanleiding van een amendementsvoorstel ingediend door 12 clubs. Dit amendement werd ingediend tov.het voorstel van de KBHB om de structuur van de kampioenschappen van de Belgian League te wijzigen. Zie het voorstel van amendement hieronder.

Om rekening te houden met de bepalingen inzake sociale afstand, en om praktische redenen, zal, zoals reeds meegedeeld, de Algemene Vergadering via videoconferentie gehouden worden.

Om organisatorische redenen, zal het helaas niet mogelijk zijn om een mondeling debat te voeren tijdens de AV.

Wij vragen de clubs daarom vriendelijk om hun eventuele vragen per mail te sturen naar info@hockey.be ten laatste op woensdag 27 mei middernacht.

Wij engageren ons om deze schriftelijke vragen voor de AV te beantwoorden..

We maken ook van de gelegenheid gebruik om alle clubs vriendelijk te verzoeken niet te vergeten zich in te schrijven voor de AV van de VHL en van de KBHB via het formulier : https://fr.surveymonkey.com/r/M9MW32D

Gezien het uitzonderlijke karakter van deze Algemene Vergadering ‘op afstand’, wordt er voorzien in een beveiligde elektronische manier van stemmen, die garanties biedt inzake het anonieme karakter van uw stem. De gedetailleerde beschrijving hiervan  is hieronder te bekijken. 

Het is daarbij belangrijk te onderstrepen dat elke club slechts over 1 enkel stembiljet zal kunnen beschikken, middels een unieke link.

Mogen wij daarom ook extra aandacht vragen van de clubs om, op het moment dat ze hun inschrijving voor de Algemene Vergadering bevestigen (zie supra), ook het emailadres van de persoon in te vullen die de link met het stembiljet zal ontvangen.

Agenda AV020620

Amendementsvoorstel tov. voorstel tot wijziging Art.2.5. van het HR

Electronic voting 02062020

Beste voorzitter, beste secretaris,

Op mijn beurt en namens de gehele Raad van Bestuur van de KBHB, hoop ik van ganser harte dat u en al uw naasten in goede gezondheid verkeren.

Zoals eerder door collega Christoph Van Dessel aangegeven in de uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de VHL, zijn de agenda’s wegens de covid19-crisis door elkaar geschud; zo is de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 maart 2020 om evidente redenen niet kunnen doorgaan.

Ook bij de KBHB is er gekozen om de 2 vergaderingen (Buitengewone – en Algemene Vergadering) samen te laten vallen op één en dezelfde datum.

Zo zullen wij de initieel geplande datum voor de Algemene Vergadering van 20 juni 2020 vervroegen.

De Raad van Bestuur van de KBHB heeft bijgevolg het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Vergadering (AV) van de KBHB op dinsdag 2 juni 2020 om 20u.

Om rekening te houden met de bepalingen inzake sociale afstand, en om praktische redenen, zullen wij deze vergadering via videoconferentie houden.

De Algemene Vergadering van de KBHB, zal aansluitend op deze van de VHL, plaatsvinden.

In bijlage bezorgen wij u een reeks (10) documenten:

 • De agenda van de AV van 2 juni 2020;
 • Het proces-verbaal van de AV van 16 juni 2019;
 • De jaarrekening 2019;
 • Het verslag van onze revisor EY;
 • Het verslag van de Raad van Bestuur;
 • Het budgetvoorstel 2020 (initiële versie zoals destijds opgestuurd ter voorbereiding van de BAV en gereviseerde versie tgv Corona);
 • De voorstellen voor aanpassingen van de Statuten;
 • De voorstellen voor aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement;
 • De informatie over het elektronisch stemmen via Electrorunner (zie ook onder);
 • Een volmacht formulier indien u niet aanwezig kan zijn;

Inschrijving

U kan zich voor deze Algemene Vergadering inschrijven via de link die u door Christoph in de uitnodiging voor de AV van de VHL werd bezorgd.

Mogen wij u aub vragen deze ten laatste op 25 mei 2020 in te vullen ?

Voorbereidende webinars

Aangezien het niet makkelijk zal zijn om tijdens de AV van 2 juni een gestructureerd debat te kunnen organiseren over zoveel verschillende agendapunten, hebben wij het initiatief genomen om rond de verschillende belangrijke thema’s voorbereidende informatiesessies te organiseren in de vorm van webinars, en dit voorafgaand de AV, in de loop van de maand mei. Tijdens deze sessies wordt dan tijd gemaakt om eventuele vragen te stellen en antwoorden te geven.

 

Hierbij vindt u alvast de planning van de verschillende webinars:

 • Maandag 11 mei 2020 om 20u00 : Voorstellen (VHL en KBHB) Aanpassing Statuten – Huishoudelijk Reglement –  Licentiesysteem
 • Donderdag 14 mei 2020 om 18u30: Financiën (VHL en KBHB)
 • Maandag 25 mei 2020 om 18u30: Hervorming Belgian League Eredivisie

U zal in de komende weken voor elke webinar een aparte uitnodiging ontvangen per separate mail.

Modaliteiten inzake aanwezigheden en stemrecht

Ter herinnering bezorgen wij nog even de belangrijkste elementen m.b.t. de aanwezigheden en het stemrecht op een AV, zoals dat voorzien wordt in artikel 9 van de Statuten en Artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement:

 • De Algemene vergadering wordt samengesteld uit alle werkende leden (de clubs);
 • Enkel de werkende leden hebben stemrecht;
 • Uitgezonderd de voorzitter of de secretaris van een club, moet een andere vertegenwoordiger van de club een volmacht krijgen;
 • Geen enkele gevolmachtigde mag meer dan 2 werkende leden vertegenwoordigen;
 • Om stemrecht te hebben, moet elk werkend lid in orde zijn met alle betalingen aan de VHL en KBHB;

Nota: Aangezien het om een Algemene Vergadering gaat waarin een aanpassing van de Statuten moet worden goedgekeurd, is een 2/3de aanwezigheid van de werkende leden vereist.

Tot slot, aangezien het uitzonderlijke karakter van deze Algemene Vergadering ‘op afstand’, zullen wij voorzien in een beveiligde elektronische manier van stemmen, die garanties biedt inzake het anonieme karakter van uw stem.

U vindt de details hierover in het document in bijlage. Het is daarbij belangrijk te onderstrepen dat elke club slechts over 1 enkel stembiljet zal kunnen beschikken, middels een unieke link.

Mogen wij u daarom ook extra aandacht vragen om, op het moment dat u uw inschrijving voor de Algemene Vergadering bevestigt (zie supra), ook het emailadres van de persoon in te vullen die de link met het stembiljet zal ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Serge namens de Raad van Bestuur van de KBHB

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie

Hockey Pro League Antwerpen: dag 3

De derde dag van de Pro League-actie in Antwerpen begon met de terugwedstrijd tussen Argentinië en de Verenigde Staten, waarin de Zuidamerikaanse ploeg een verpletterende 4-0 overwinning boekte. In de

Lees meer »