VHL – Uitnodiging voor de Algemene Vergadering op dinsdag 2 juni 2020

Beste voorzitter, beste secretaris,

Eerst en vooral hopen wij dat u en uw familie in goede gezondheid verkeren.

In deze bijzondere periode worden alle agenda’s wat door elkaar geschud; zo is de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 maart 2020 om evidente redenen niet kunnen doorgaan.

In de gegeven omstandigheden kiezen wij ervoor om de 2 vergaderingen (Buitengewone – en Algemene Vergadering) samen te laten vallen op één en dezelfde datum. Zo zullen wij de initieel geplande datum voor de Algemene Vergadering van 20 juni 2020 vervroegen.

De Raad van Bestuur van de VHL heeft bijgevolg het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Vergadering (AV) van de VHL op dinsdag 2 juni 2020 om 18u30.

Om rekening te houden met de bepalingen inzake sociale afstand, en om praktische redenen, zullen wij deze vergadering via videoconferentie houden.

Deze vergadering zal om 20h00 gevolgd worden door een Algemene Vergadering van de KBHB, waarvoor u van mijn collega Serge Pilet een aparte uitnodiging zal ontvangen.

Hier bezorgen wij u een reeks (11) documenten:

Inschrijving

Hierbij vindt u de link naar uw inschrijving voor de AV: https://fr.surveymonkey.com/r/M9MW32D

Mogen wij u vragen deze in te vullen ten laatste op 25 mei 2020 aub?

Voorbereidende webinars

Aangezien het niet makkelijk zal zijn om tijdens de AV van 2 juni een gestructureerd debat te kunnen organiseren over zoveel verschillende agendapunten, hebben wij het initiatief genomen om rond de verschillende belangrijke thema’s voorbereidende informatiesessies te organiseren in de vorm van webinars, en dit voorafgaand de AV, in de loop van de maand mei. Tijdens deze sessies wordt dan tijd gemaakt om eventuele vragen te stellen en antwoorden te geven.

Hierbij vindt u alvast de planning van de verschillende webinars:

  • Maandag 11 mei 2020 om 20h00 : Voorstellen (VHL en KBHB) Aanpassing Statuten – Huishoudelijke Reglement –  Licentiesysteem
  • Donderdag 14 mei 2020 om 18u30: Financiën (VHL en KBHB)
  • Maandag 25 mei 2020 om 18u30: Hervorming Belgian League Eredivisie

U zal in de komende weken voor elke webinar een aparte uitnodiging ontvangen per separate mail.

Modaliteiten inzake aanwezigheden en stemrecht

Ter herinnering bezorgen wij nog even de belangrijkste elementen m.b.t. de aanwezigheden en het stemrecht op een AV, zoals dat voorzien wordt in artikel 11 van de Statuten en Artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement:

  • De Algemene vergadering wordt samengesteld uit alle werkende leden (de clubs);
  • Enkel de werkende leden hebben stemrecht;
  • Uitgezonderd de voorzitter of de secretaris van een club, moet een andere vertegenwoordiger van de club een volmacht krijgen;
  • Geen enkele gevolmachtigde mag meer dan 2 werkende leden vertegenwoordigen;
  • Om stemrecht te hebben, moet elk werkend lid in orde zijn met alle betalingen aan de VHL en KBHB;

Nota: Aangezien het om een Algemene Vergadering gaat waarin een aanpassing van de Statuten moet worden goedgekeurd, is een 2/3de aanwezigheid van de werkende leden vereist.

Tot slot, aangezien het uitzonderlijke karakter van deze Algemene Vergadering ‘op afstand’, zullen wij voorzien in een beveiligde elektronische manier van stemmen, die garanties biedt inzake het anonieme karakter van uw stem.

U vindt de details hierover in het document in bijlage. Het is daarbij belangrijk te onderstrepen dat elke club slechts over 1 enkel stembiljet zal kunnen beschikken, middels een unieke link.

Mogen wij u daarom ook extra aandacht vragen om, op het moment dat u uw inschrijving voor de Algemene Vergadering bevestigt (zie supra), ook het emailadres van de persoon in te vullen die de link met het stembiljet zal ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Christoph namens de Raad van Bestuur van de VHL

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie