MASTERPLAN ARBITRAGE – Taskforces volop aan de slag!

De Federatie en haar Officials Division hadden eind 2021 het plan opgevat om een ambitieus Masterplan Arbitrage uit te werken, dat de clubscheidsrechters, de nationale scheidsrechters, de scheidsrechtercoaches en de MO’s in staat moet stellen om de uitdagingen van een razendsnelle ontwikkeling van het hockey in België op kwalitatieve wijze aan te pakken.

De eerste stap in de creatie van dit actieplan was het op poten zetten van vijf taskforces, die elk een specifieke problematiek zouden analyseren en ideeën moest aanbrengen die uiteindelijk in het definitieve masterplan zouden geïmplementeerd worden. Zoals aangekondigd werden deze vijf werkgroepen georganiseerd met inspraak van mensen “van het terrein”, die zelf als scheidsrechters, spelers, clubbestuurders of supporters te maken krijgen met de verschillende arbitrageproblematieken.

De verschillende taskforces zijn begin dit jaar gestart met brainstorming- en werkmeetings binnen hun respectievelijke thema’s. Hieronder een stand van zaken van de verschillende werkzaamheden van deze werkgroepen.

1. Communicatie

 • De werkgroep communicatie kwam op 11/01 en 1/02 digitaal samen. Op 15/02 volgde dan nog een laatste meeting, die deze keer fysiek plaatsvond op Mechelse.
 • Een belangrijke opsplitsing werd vanaf het begin gemaakt:
  • Interne communicatie = interactie tussen de Officials Division en de nationale- en clubscheidsrechters en communicatie tussen de scheidsrechters onderling
   • hoofdzakelijk administratie en informatie
   • Club Umpires beter integreren in de ‘scheidsrechtersfamilie’, maar communicatie naar beide doelgroepen beter segmenteren
   • aantal mails komende van de Officials Division moet naar omlaag
   • tone of voice van deze mails moet positiever, enthousiaster en meer aanmoedigend
   • vorming van een ‘subgroep Nationale Scheidsrechters’ waarvoor communicatie specifieker moet
  • Externe communicatie = communicatie naar het bredere hockey publiek en het ‘grote publiek’
   • informeren -> focus op het eenvoudiger maken om de juiste info te vinden
   • opbouwen van een goede visibiliteit en een positief imago voor het arbitrage
   • sensibiliseren van publiek en ouders
   • wijzen op de verantwoordelijkheden van alle actoren van een hockeywedstrijd
   • een hele reeks goede ideeën kwamen naar boven: arbitragesessies op hockeykampen, ‘gamification’ van de spelregels, creëren van een flyer over ‘hoe bereid ik mijn wedstrijd voor?’, promovideo arbitrage met Red Lions en Red Panthers, …
  • Alle concrete werkpunten en ideeën werden opgesplitst in drie categorieën:
   • Quick wins = heel korte termijn
   • Realisatie in 2022 = korte termijn
   • Lange termijn
  • De beste werkpunten uit deze drie categorieën moeten nu geselecteerd worden en omgezet naar concrete actiepunten.
  • Verwachte conclusies rond 15/04/2022

2. Teamspirit

 • Deze taskforce vergaderde op 10/01, 24/01 en 28/02.
 • De punten die een invloed hebben op de teamspirit werden opgesplitst in drie categorieën:
  • Structuur: groepsindeling nationale scheidsrechters (districts), omkadering nieuwe scheidsrechters, Club Umpire, CUC, opzetten van een lokale werking, …
  • Communicatie en opleidingen: regelmatiger publiceren van lijst scheidsrechters met algemene informatie over de scheidsrechter en aanduidingen, successen ‘vieren’, verbeteren conflictbeheer, regelmatige newsletter, …
  • Events: event/meeting met alle club- en nationale scheidsrechters samen, incentives, aantrekkelijker maken van de meetings, car-pooling, budget voor events verhogen, stages voor scheidsrechters, …
 • In elk van deze drie categorieën zullen vijf punten weerhouden worden, die zullen omgezet worden naar concrete actiepunten.

3. Klimaat

 • Ook voor dit belangrijke onderwerp werden er drie werkmeetings georganiseerd: op 13/01, 3/02 en 24/02.
 • Er werd hoofdzakelijk nagedacht over de bestaande pijnpunten en oorzaken van een verslechterend klimaat rond de arbitrage.
 • Nadien werden ideeën geformuleerd van specifieke acties die het klimaat kunnen verbeteren:
  • Structurele actiepunten: introductie van stewards, code of conduct met handhaving en sancties, definiëring van de verantwoordelijkheden van alle actoren (scheidsrechter, MO, veldafgevaardigde, hoofdcoach, team manager, kapitein, steward), …
  • Andere actiepunten: meet & greet scheidsrechters/coaches/kapiteins voor de start van het seizoen, kort contactmoment scheidsrechters/coaches/kapiteins voor de start van elke wedstrijd, creatie van een document met beschrijving van de verantwoordelijkheden en voorbeeldrol van een coach(ouder), …
  • Sensibiliseringscampagnes: Fair Play Ouder, Dag van de Official, formaliseren van een specifieke gezamenlijke like/dislike uiting naar het publiek op het einde van jeugdwedstrijden, …
 • Verwachte conclusies rond 15/04/2022

4. Opleidingstraject en beschikbaarheden

 • Deze taskforce vergaderde een eerste keer op 8/02:
  • De bij de Federatie reeds bestaande projecten hieromtrent werden eerst aan de deelnemers van de taskforce voorgesteld en uitgelegd.
  • In een rondetafelgesprek achteraf werden de verschillende moeilijkheden en problemen opgelijst waarmee clubs in hun dagelijkse werking rond arbitrage mee geconfronteerd worden.
 • Op 15/03 staat een brainstorming sessie op het programma, om praktische oplossingen aan te reiken voor elk van de in de vorige meeting opgelijste problemen.
 • Een derde meeting staat gepland op 31/03, maar deze datum moet nog bevestigd worden.

5. Verloning

 • De twee eerste werkmeetings vonden plaats op 17/02 en 8/03. Verschillende topics werden er besproken:
  • De huidige basisverloning wordt over het algemeen geapprecieerd.
  • De kilometervergoeding zou op haart beurt zou moeten worden verhoogd naar de wettelijke standaard.
  • Ook de voordelen in natura zouden aantrekkelijker kunnen: uitnodigingen voor events zoals de Belgian Hockey Finals, meer/betere uitrusting, meer ondersteuning, zoals fysieke trainingen, …
 • Deze thematiek hangt heel sterk af van de beslissingen die de Raad van State zal nemen inzake Artikel 17 van de wet op het verenigingswerk. Een laatste werkmeeting zal gepland worden na de goedkeuring van het vernieuwde Artikel 17.
 • Door deze situatie is het nog moeilijk te zeggen wanneer er conclusies kunnen verwacht worden.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie