Verzekeringen

1. Verzekering inbegrepen in lidmaatschap bij de VHL

 1. 1. Collectieve verzekering tegen sportongevallen (sportbeoefenaars – leden)
  De Vlaamse Hockey Liga heeft ten behoeve van de hockeyclubs en haar leden een collectieve verzekering “lichamelijke ongevallen (LO)” en “burgerlijke aansprakelijkheid (BA)” afgesloten .

Lichamelijke ongevallen
De leden zijn in clubverband verzekerd op stages, trainingen, wedstrijden, sportkampen,… in binnen- en buitenland, ook voor de verplaatsingen daar naartoe. Er is bijstand voor repatriëring tot een beloop van maximum 2.500 euro per ongeval. Wanneer er zich een lichamelijk ongeval voordoet in uw hockeyclub, moet u volgende stappen ondernemen:

1.  Een lid raakt geblesseerd tijdens een activiteit;

2.  U neemt een ongeval aangifteformulier van de Vlaamse Hockey Liga en laat dit invullen door de clubverantwoordelijke (bv. secretaris);

3.  Het geneeskundig getuigschrift laat je binnen de 48 uur invullen door de geneesheer. Je betaalt op dat moment zelf de kosten van het doktersbezoek (deze worden achteraf terugbetaald door Belfius);

4.  Stuur per mail het ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk naar Belfius: pci.aangifte-constat@belins.be.

 

De afhandeling van uw dossier gebeurt vanaf nu rechtstreeks met Belfius. Na ontvangst van het aangifteformulier zal Belfius u het nummer van uw dossier meedelen. Alle bijkomende onkostennota’s en verslagen kan u best onmiddellijk overmaken aan Belfius zodat zij, als het dossier volledig is, tot betaling kunnen overgaan. Er is altijd een franchise van 25 € per ongeval. Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt Belfius tussen, tot het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV barema (1x). Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt Belfius het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en 1x het tarief van het RIZIV barema. Voor niet voorziene kosten in het RIZIV barema komt Belfius tussen tot maximum 1.250 €, met inbegrip van kosten voor kinesitherapie en hartfalen.
In toepassing van de wet moeten de geneesheren en ziekenhuizen aan de patiënten of aan hun ouders om betaling van de gewone verstrekkingen verzoeken en de getuigschriften voor verstrekte hulp, bestemd voor het ziekenfonds, afleveren. Op vertoon van de stavingstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt Belfius haar tegemoetkoming op de door de rechthebbenden gewenste wijze (rekeningnummer). Het slachtoffer (of de ouders) hebben vrijheid van keuze van arts of ziekenhuis ongeacht welke dokter of ziekenhuis de eerste verzorging heeft toegediend.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) vergoedt de schade die een lid berokkent
aan iemand anders (een derde). Er moet schade zijn, veroorzaakt door de fout van een lid en
er moet een duidelijk verband zijn tussen schade en ‘dader’. (hockey en niet-hockey zoals een
club BBQ).


Voorbeeld 1 :

 • Tijdens een match gaat een bal over het net rond het veld en die bal raakt een wagen
  die op een openbare straat rijdt. De materiële schade aan de wagen is gedekt.

Zijn uitgesloten:

 • De schade aan materieel toebehorend aan de toeschouwers (vb. voertuigen op de
  parking);
 • De leden worden niet beschouwd als zijnde derden tijdens de hockey activiteiten.
 •  

Voorbeeld 2 : Extra dekking voor toevertrouwde goederen tot 25.000 €.

 • Een club moet bv een zaal of een tent (= een toevertrouwde goed) huren voor Indoor
  Hockey gedurende 3 maand (huurtermijn). Stel dat een speler/een bal een venster
  breekt…dan wordt dit via de BA gedekt.
  De zaaleigenaar is in dit geval een derde/een slachtoffer en de club/de speler wordt
  door de BA extra dekking (voor toevertrouwde goederen) gedekt voor de schade die er
  is veroorzaakt.

Wanneer er iets gebeurt in uw hockeyclub, en u dient een burgerlijk ongeval te melden, dan
moet u volgende stappen ondernemen:
1.  Een lid berokkent schade aan iemand anders;

2.  U neemt een ongeval aangifteformulier van de Vlaamse Hockey Liga en
laat dit invullen door de clubverantwoordelijke (bv. secretaris);

3.  Stuur per mail het ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk naar Belfius:
pci.aangifte-constat@belins.be.

 1. 2. Verzekering sportpromotionele activiteiten (voor niet-leden) – maximaal 1 dag
  Wanneer uw hockeyclub een promotionele activiteit organiseert voor niet-leden (initiatiedag,
  vriendjesdag, open-deurdag,…), dan zijn de deelnemers hieraan ook verzekerd via de Vlaamse
  Hockey Liga. Belangrijk is dat u, voor aanvang van de activiteit, meldt aan de Vlaamse Hockey
  Liga (via mail naar cindy.vanduffel@hockey.be) waar en wanneer deze doorgaat. Indien er
  zich iets voordoet zijn de deelnemers verzekerd. Zelfde procedure te volgen als voor leden. Let
  wel, dit is enkel wanneer de activiteit maximum 1 dag duurt en dit kan tot maximum 5 dagen
  per persoon.

2. Verzekeringen niet inbegrepen in lidmaatschap bij de VHL maar af te sluiten bij Belfius (via Tolrip) indien gewenst

2.1. Objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing (Uitbating Bar/cafetaria)
Bij brand of ontploffing in een gelegenheid waar veel personen samen zijn, kunnen er ontzettend veel slachtoffers vallen. Met de wet van 30 juli 1979 heeft de overheid dan ook een verplichte verzekering tegen brand en ontploffing opgelegd. De uitbater wordt objectief aansprakelijk gesteld, wat betekent dat het slachtoffer hem kan aanspreken zonder een fout te moeten bewijzen.
De wet beperkt deze objectieve aansprakelijkheid tot:

 • € 15.000.000 voor de lichamelijke schade;
 • € 750.000 voor de stoffelijke schade.

Deze beperking is van toepassing per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers. Een 25-tal ‘inrichtingen’ vallen onder de toepassing van de wet. Enkelen zijn belangrijk voor de sportwereld : drankgelegenheden met een totale oppervlakte voor het publiek toegankelijk vanaf 50 m², polyvalente zalen voor o.m. voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties, sportzalen, stadions, opblaasbare structuren. Om de controle te vergemakkelijken heeft men voorzien dat de verzekeraar, bij het afsluiten van de verzekering, een attest aflevert aan de verzekeringsnemer. Een duplicaat van dit attest moet opgestuurd worden door de uitbater aan de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd.

2.2. BA Bestuurders
Deze polis waarborgt de bestuurders tegen de geldelijke gevolgen van een eventuele fout in het administratief en financieel beheer van de vzw. Bv. een verkeerde Btw-aangifte, een veel te dure aankoop die de vzw niet kan dragen, etc.

2.3. Bijkomende LO verzekering voor Vrijwilligers en Verenigingswerkers niet-leden
De vrijwillige helpers die geen lid zijn van de VHL worden bij de organisatie van activiteiten in lichamelijke ongevallen verzekerd. Ze genieten dan van dezelfde waarborgen in lichamelijke ongevallen als de leden.

Alle verenigingswerkers moeten in LO (+ ziekte) gedekt zijn. Dit is wettelijk verplicht.
De verenigingswerkers die lid zijn van de VHL zijn door de Master polis van de VHL in LO
gedekt. De verenigingswerkers die geen lid zijn van de VHL zijn niet gedekt. Daarvoor heeft de
club dus een bijkomende LO verzekering nodig voor zijn verenigingswerkers.

2.4. Upgrade LO waarborgen voor alle leden
Betere LO waarborgen voor alle leden: geen franchise van 25 € per ongeval en niet voorziene
kosten in het RIZIV barema tot maximum 2.500 € bij voorbeeld.

2.5. Bijkomende LO verzekering voor niet-leden tijdens Sportkampen, Stages of
Toernooien die meerdere dagen duren (max 7 dagen)
Indien u een stage of sportkamp organiseert waaraan ook niet-leden deelnemen, kan u voor
deze deelnemers een aparte verzekering afsluiten. De kostprijs hiervoor is afhankelijk van het
aantal leden van uw Club.
Indien u geen aparte verzekering afsluit zijn deze deelnemers NIET verzekerd.

Voor bovenstaande verzekeringen dient u het daarvoor bestemde formulier in te vullen en
door te sturen naar Tolrip en de VHL via cpirlot@tolrip.com en cindy.vanduffel@hockey.be

2.6. Andere
U kan als club bij Belfius (op aanvraag/op maat) ook een brandverzekering/huurderverzekering
(voor de Club-house/Cafetaria/etc…) afsluiten.
Ook kan een onafhankelijke vzw via een aparte verzekering gedekt worden.
Meer info: cpirlot@tolrip.com